Aktuálně je vyhlášená první výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska pro programové období 2014-2021. Přejít na oficiální stránky výzvy

Cílem bilaterálního fondu je posílit spolupráci mezi institucemi Norska, Lichtenštejnska a Islandu na straně jedné a subjekty z České republiky na straně druhé. Fond je primárně zaměřen na podporu akcí a iniciativ menšího rozsahu, jakými jsou například studijní a pracovní cesty, uspořádání bilaterálních setkání, workshopů, seminářů a dalších aktivit za účelem prohloubení stávajícího partnerství nebo navázání nových vztahů. Podmínkou je, že jak příjemce grantu, tak partner se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity. Fond není určen na podporu investičních projektů! 

Seznam dříve podpořených aktivit naleznete ZDE.

Oproti předcházejícímu období jsou žádosti o grant předkládány výhradně v anglickém jazyce a prostřednictvím informačního systému CEDR, a to průběžně od spuštění výzvy až do 30. srpna 2019 nebo do vyčerpání alokace výzvy, která pro tuto výzvu činí více než 6 mil. Kč. Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč. Fond poskytuje 100 % výdajů, které souvisejí s realizovanými aktivitami a odpovídají předložené žádosti o grant, není tedy nutné žádné spolufinancování ze strany žadatele.

  • Zaměření bilaterálního fondu: 100% finanční podpora bilaterálních iniciativ mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (donorské státy) a ČR
  • Alokace pro první výzvu: 250 000 eur (cca 6,4 mil. Kč)
  • Výše grantu: max. 1 281 200 Kč (minimální hranice není stanovena)
  • Kdo může žádat: veřejné i soukromé instituce – veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekty, ať komerční či nekomerční povahy, jakož i nestátní (nevládní) neziskové organizace, které jsou zřízeny jako právnické osoby v ČR či donorských státech
  • Co podporujeme: jakékoli aktivity vedoucí ke vzniku či posílení bilaterálních vztahů nebo spolupráce, zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy

Odkazy: